Dijkversterking

De dijk aan het Noordeinde van VolendamHet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt de komende jaren grote delen van de dijk langs het IJssel- en Markermeer, maar ook dijken en kades in het binnenland, de zogenaamde boezemkades.

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam, waaronder ook ter plaatse van Schardam, Etersheim, Warder, Edam en Volendam zijn afgekeurd en voldoen niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Een groot deel van de dijken is afgekeurd vanwege stabiliteitsproblemen.

De versterkingen zijn ook nodig omdat ons klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de Noord-Hollandse bodem langzaam daalt.
Het HHNK heeft het initiatief bij het vinden en realiseren van de beste manier om de dijken te versterken. Zij bundelen daarbij de krachten met verschillende partners, zoals het Rijk, de provincie en ook de betrokken gemeenten.
Omdat een dijkversterking grote gevolgen kan hebben, betrekt het HHNK de omgeving in een vroeg stadium bij de planvorming. Voordat een plan definitief wordt, komt het ter inzage. Iedereen kan er dan nog zijn mening over geven. 

Er zijn een aantal basisvarianten om de dijken te versterken: een binnendijkse versterking, een buitendijkse versterking, een combinatie van binnen- en buitenwaartse versterking, een oeverdijk of een constructieve maatregel zoals een dam- of diepwand. De dijken zijn opgedeeld in dijkgedeelten, zogenaamde secties. Voor elke sectie is onderzocht op welke manier de dijk het beste versterkt kan worden. Dit is uitgewerkt in een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is een plan waarin per sectie staat vermeld op welke manier het HHNK de Markermeerdijken wil versterken. Hierbij is rekening gehouden met woon- en leefmilieu, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en kosten voor aanleg, onderhoud en beheer.

Het voorkeursalternatief is op 12 februari 2013 vastgesteld door het dagelijks bestuur van het HHNK. De volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief naar een projectplan. Hier wordt de omgeving ook bij betrokken. Dit projectplan komt naar verwachting in 2016 beschikbaar en ter inzage voor inspraak. In 2021 moet de veiligheid op orde zijn.

Uitgebreide informatie over de dijkversterking vindt u op de website van het HHNK: www.hhnk.nl/dijkversterkingen
Op deze website is ook een rechtstreekse link te vinden naar informatie over Markermeerdijken.