Dijkversterking

De dijk aan het Noordeinde van VolendamHet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt de komende jaren grote delen van de dijk langs het IJsselmeer en Markermeer. Ook de dijken en kades in het binnenland, de zogenaamde boezemkades, worden versterkt.

Het HHNK is verantwoordelijk voor het versterken van de dijken.  En bundelt daarbij de krachten met verschillende partners, zoals het Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten.

Locatie en reden dijkversterking

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam, onder andere ter hoogte van  Schardam, Etersheim, Warder, Edam en Volendam, zijn afgekeurd. Deze voldoen niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Een groot deel van de dijken is afgekeurd vanwege stabiliteitsproblemen. De versterkingen zijn ook nodig omdat ons klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de Noord-Hollandse bodem langzaam daalt.

Er zijn een aantal manieren om de dijken te versterken: een binnendijkse versterking, een buitendijkse versterking, een combinatie van binnen- en buitenwaartse versterking, een oeverdijk of een constructieve maatregel zoals een dam- of diepwand.
De dijken zijn opgedeeld in dijkgedeelten, zogenaamde secties. Voor elke sectie is onderzocht op welke manier de dijk het beste versterkt kan worden. Dit is uitgewerkt in een voorkeursalternatief.

Voorkeursalternatief Markermeerdijken

In het voorkeursalternatief voor de Markermeerdijken vermeldt het HHNK per sectie hoe het de dijken wil versterken. Hierbij is rekening gehouden met woon- en leefmilieu, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en kosten voor aanleg, onderhoud en beheer.

Omdat een dijkversterking grote gevolgen kan hebben, betrekt het HHNK de omgeving in een vroeg stadium bij de planvorming. Voordat een projectplan definitief wordt, is er een mogelijkheid voor inspraak.

Geslaagd bebouwingsonderzoek tijdens corona dankzij Zuideinde bewoners

Dankzij de gastvrijheid van de bewoners van het Zuideinde is het bebouwingsonderzoek van de HHNK goed geslaagd. Eind 2020, tijdens corona, konden 240 woningen onderzocht worden. Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van de HHNK:

facebook/bebouwingsonderzoek/Waterschap/HHNK/

Stand van zaken

Het projectplan voor de Markermeerdijken is in 2016 na inspraak vastgesteld. In 2021 moet de veiligheid van de dijken op orde zijn.

Uitgebreide informatie over de dijkversterking vindt u op de website van het HHNK: www.hhnk.nl/dijkversterkingen
Op deze website is ook een rechtstreekse link te vinden naar informatie over Markermeerdijken.https://www.hhnk.nl/versterking-markermeerdijken