Stadsgezicht Edam, vastgesteld 14-12-2017

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 14 december 2017 het bestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht Edam”, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpStadsgezichtEdam-vg01 met bijbehorende bestanden, gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn nader toegelicht in de “Nota van wijzigingen” zoals opgenomen in bijlage 5 van de plantoelichting.

Plangebied

Het plangebied bestaat voornamelijk uit het stadscentrum van Edam. Voor het plangebied is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de grens van het reeds bestaande c.q. aangewezen beschermde stadsgezicht, behoudens een tweetal locaties. Het gaat daarbij om:

  • de percelen aan de Lingerzijde 33 t/m 45 en nummer 36 met een kleinschalig parkeerterrein aan de Doelenstraat en 
  • het zogenaamde Korsnasterrein.


Voor deze locaties is sprake van een autonome ontwikkeling, waarvoor reeds een postzegelbestemmingsplan is opgesteld of nog in procedure is.

De percelen aan het Oorgat 21, 23 en 23a zijn aan het plangebied toegevoegd. Het plangebied wordt verder aan de oostkant begrensd door het Oorgat en de Coen de Koninglaan. Aan de westzijde wordt de grens bepaald door de Singelweg, Monnickendammerjaagweg en de N247. De noordgrens van het gebied wordt gevormd door het agrarische gebied, Lokkemientjeweg en de Noordervesting. De zuidelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de kruin van de weg “Keetzijde” en “Burg. Versteeghsingel”.

De panden die zijn aangewezen als gemeentelijk monument, waarvan de eigenaren na de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan geen bericht meer hebben ontvangen, hebben de voorgenomen status gekregen. 

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling voor het wettelijk beschermde stadsgezicht van Edam. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van karakter, waarin met name de bestaande situatie is vastgelegd. De hoofddoelstelling is het kunnen beschikken over een adequate planologische regeling, waarin het meest recente ruimtelijke beleid in een juridisch bindende vorm is neergelegd.

Inzien

Het raadsvoorstel en –besluit en het vastgestelde bestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht Edam” met de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 december 2017 tijdens de openingsuren van 8.30-12.30 uur ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1 in Volendam. Buiten die uren kan het plan op afspraak worden ingezien (tel. 140299).

Digitaal raadplegen

Het bestemmingsplan, raadsvoorstel en –besluit zijn digitaal in te zien via de landelijke voorziening ruimtelijke plannen of via de volgende link tercera viewer.

Beroep

Ingevolge art. 6:8, lid 4 Awb kan met ingang van de dag na die van de terinzagelegging, te weten 23 december 2017, gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Een beroep kan worden ingediend door:

  •  een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen tegen het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
  •  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken;
  •  een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan bij vaststelling in het plan zijn aangebracht.


Rechtzoekende burgers kunnen ook digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (tel. 140299).