Omgevingsvergunning

Bezwaar maken omgevingsvergunning?

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na afgifte van een hier vermeld besluit een bezwaarschrift indienen bij:

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD te Volendam

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. En moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar bevatten.

Voorlopige voorziening

Op voorwaarde dat er een bezwaarschrift is ingediend, kan daarnaast de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Zienswijze

Tegen besluiten die tot stand zijn komen met de uitgebreide algemene voorbereidingsprocedure kan als het gaat om een ontwerpbesluit een zienswijze worden ingediend. Als het gaat om het definitieve besluit in een dergelijke procedure kan direct beroep worden ingesteld, omdat er al een zienswijzeprocedure aan het besluit vooraf is gegaan.

Let op: tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Kijk hier voor meer informatie over bezwaar- en beroepschriften tegen besluiten van de gemeente.

Archief