Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg de Purmer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat zij op 30 juni 2020 hebben besloten op grond van artikel 6 Wvg gronden aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De aanwijzing heeft betrekking op gronden in het gebied De Purmer en is gebaseerd op de toegedachte bestemming “gemengd gebied met industrie”.

De aangewezen gronden zijn gelegen:

  • ten westen van de Purmerringvaart
  • ten noordwesten van de N247
  • ten noordoosten van de N244
  • en ten zuidoosten van het gebied Baanstee-Noord.
     

Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie maanden en is de dag na publicatie van het collegebesluit in de Staatscourant van 1 juli 2020 in werking getreden, dus op 2 juli 2020.

Vestiging voorkeursrecht

De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat een eigenaar van of een beperkt gerechtigde tot een aangewezen perceel(sgedeelte), wanneer deze de grond of het beperkt recht wenst te vervreemden, de grond eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. Hierdoor houdt de gemeente de regie op de verdere ontwikkeling van de plannen voor de aangewezen gronden.

De gerechtigden hebben bij aangetekende brief bericht ontvangen over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Inzage stukken

Het besluit van het college (D-ADV-2057141) ligt met de bijbehorende bijlagen, het kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelsgedeelten, de namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens, met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam.

Voor het inzien van de stukken kunt een telefonisch een afspraak maken via (0299) 398 398.

Bezwaar en beroep, voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen met ingang van 2 juli 2020 gedurende de termijn van zes weken bezwaar maken tegen de voorlopige aanwijzing. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD te Volendam.

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om in het geval van een spoedeisend belang een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (bestuursrechter), postbus 1621, 2003 BR Haarlem, telefoon (088) 361 6100.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de heer N. Jonk of de heer S.A. Steur (0299) 398 398.