Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend Project Versterking Makermeerdijken

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

Het betreft een vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting en het gebruik hiervan als werkbaan en transportroute (bouwweg) voor het aanvoeren van materiaal, zoals klei, zand en stenen, aan de buitenzijde (Markermeerzijde) van de IJsselmeerdijk bij Warder (module 6), met een tijdelijke instandhoudingstermijn van vijf jaar en zeven maanden. De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

Datum besluit: 14 juli 2020

Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.

Locatie: aan de buitenzijde van de IJsselmeerdijk nabij IJsselmeerdijk 5 te Oosthuizen, ter hoogte van het Gemaal Warder, ter hoogte van dijkpaal 36 en 37, kadastraal bekend onder 335 en 338, sectie C en 551 en 552, sectie E, gemeente Edam-Volendam

Zaaknummer: 9659996

Vragen?

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gemeente Edam-Volendam Postbus 180 1130 AD Volendam. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.