Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen Project Versterking Markermeerdijken

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gemeente Edam-Volendam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het tijdelijk oprichten van een depot (Warder) ten behoeve van het opslaan van vrijkomende materialen (stenen, verharding, bankjes, dijkpalen etc.) en aangevoerde materialen (met name zand, klei en slib). Aanvullend hierop kan op het depot, buiten werktijden, ook materieel geparkeerd worden. Het depot is gelegen tussen Waarder en Etersheim aan de binnenzijde (landzijde) van de IJsselmeerdijk tussen dijkpaal 37 en 49, kadastraal bekend onder 981, sectie C, Gemeente Edam-Volendam.

De aanvraag is onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken.

Ontvangstdatum aanvraag: 24 juni 2020

Aanvrager: Unie van Marken V.O.F.

Zaaknummer: 9725762

Stukken inzien

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.