Verleende Standplaatsvergunning "Het Edammertje"

Op 27 juli 2020 is door het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam aan snackbar “Het Edammertje”, o.g.v. artikel 5:18 van de APV vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op het parkeerterrein voor de bibliotheek te Edam. De vergunning is op 27 juli 2020 verzonden.

Snackbar “Het Edammertje” mag staan van maandag t/m zondag voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2024.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.