Verleende omgevingsvergunning Dril 57, Volendam

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

22.01.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Dril 57, 1131 ZR in Volendam. (van rechtswege)

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende omgevingsvergunning kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande na bekendmaking van dit besluit. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit.

Edam-Volendam,  23 januari 2019