Verkeersbesluit vrachtauto's oude kom Edam

Dit item is verlopen op 28-01-2020.

Verkeersbesluit, instellen geslotenverklaring voor vrachtauto's, oude kom Edam 

Aanleiding

De afgelopen jaren zijn er diverse plannen ontwikkeld om de kwaliteit van de openbare ruimte in de oude kom van Edam te verbeteren. In 2013 zijn geslotenverklaringen ingesteld om verkeer zwaarder dan 7500 kg en langer dan 8 meter te weren uit de binnenstad van Edam. De oude kom van Edam is niet ingericht om zwaar verkeer te verwerken. De straten zijn smal en de huizen, waarvan sommige nauwelijks onderheid zijn, staan zeer dicht op de weg. De gewenste verkeerssituatie voor de oude kom van Edam is dat er zo weinig mogelijk vrachtverkeer de oude kom binnenkomt.

Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Edam-Volendam d.d. 14-06-2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overweging

Aan het verkeersbesluit liggen een aantal overwegingen ten grondslag:

 • dat in de oude kom van Edam al jarenlang sprake is van ernstige overlast veroorzaakt door zwaar verkeer;
 • dat het vrachtverkeer in de smalle straten van de kern Edam regelmatig voor opstoppingen zorgt, het overige verkeer belemmert, schade toebrengt en hierdoor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid ernstig in het gedrang komt;
 • dat gezien voorgaande op 25 november 2012 per verkeersbesluit besloten is vanaf 1 januari 2013 het centrum van Edam voor voertuigen langer dan 8 meter en zwaarder dan 7,5 ton gesloten te verklaren;
 • dat gebleken is dat deze maatregel niet afdoende effectief is;
 • dat het daarom wenselijk is een geslotenverklaring voor vrachtauto's voor de oude kom van Edam in te stellen.
 • dat dit besluit bijdraagt aan het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • dat dit besluit bijdraagt aan het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • dat dit besluit bijdraagt aan het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • dat dit besluit bijdraagt aan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • dat dit besluit bijdraagt aan het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;
 • dat het gebruik van kleinere voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;
 • dat de benodigde verkeersborden zullen worden geplaatst aan de Achterhaven, Baanstraat, Groenland, Nieuwehaven, Noorderstraat, Singelweg, Matthijs Tinxgracht en Voorhaven.


Dit verkeersbesluit is ook te lezen op de site van Staatscourant.