Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen Zeestraat

Dit item is verlopen op 04-01-2020.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen Zeestraat ter hoogte van de PX Volendam

Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders der gemeente Edam-Volendam

Gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Overwegende:

  • dat in de Zeestraat geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn.;
  • dat in het kader van het waarborgen van de toegankelijkheid van voorzieningen in de Zeestraat voor mindervaliden dit wel wenselijk is;
  • dat het aanleggen van dergelijke parkeerplaatsen geen onacceptabele gevolgen heeft voor de rest van het parkeren in het gebied/straat;
  • dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 ten grondslag liggen, namelijk: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan,het beschermen van weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van vrijheid van het verkeer.
  • dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;
  • dat gezien de overwegingen, besloten is twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen de Zeestraat door het plaatsen van een bord E6 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderbord met twee pijlen ter aanduiding van de parkeervakken;

Besluit

  1. Het instellen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen door het plaatsen van een bord E6 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderbord met twee pijlen ter aanduiding van de parkeervakken aan de Zeestraat;
  2. Het verwijderen van de blauwe belijning van de bestaande parkeerplaatsen.

 

Volendam 08-11-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam

Namens deze,

drs. ing. J.P. Leek

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.