Vaststelling Herbestemmingsbeleid Van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’

Dit item is verlopen op 11-01-2020.

De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft op 21 november 2019 besloten tot het vaststellen van het Herbestemmingsbeleid Van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’.

Inhoud beleid

Het bestemmingsplan ‘Dorpskernen 2016’ voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming ‘Bedrijf’ om te zetten naar de bestemming ‘Wonen’. Als aan enkele criteria wordt voldaan, is er de mogelijkheid om twee woningen te realiseren.

De gemeenteraad heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat woningbouw wenselijk is in alle kernen, met respect voor lintbebouwing en passend in de omgeving en het landschap. Om hier vorm aan te kunnen geven is het van belang de regelgeving, zoals vormgegeven in het voornoemde bestemmingsplan te heroverwegen voor die delen van de gemeente waar woningbouw wenselijk is: de dorpslinten binnen de gemeente. Dat wil zeggen de kernen Beets, Etersheim, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Purmer, Schardam, Warder en een gedeelte van Oosthuizen.

In het herbestemmingsbeleid zijn dan ook criteria opgesteld aan de hand waarvan de mogelijkheid wordt geboden om meer dan twee woningen te realiseren. Hiermee wordt invulling gegeven aan verschillende beleidsvoornemens, zoals:

  • saneren c.q. weren van bedrijven uit de linten (verkleuren naar een woonfunctie),
  • behoud en versterking vitaliteit
  • leefbaarheid van de kleine kernen
  • verbetering kwaliteit leefomgeving
  • voorzien in een deel van de woningbehoefte
     

Inzien

Het Herbestemmingsbeleid Van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ kan op afspraak worden ingezien op het Stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1 in Volendam. Deze kan ook hieronder worden geraadpleegd.

Edam-Volendam, 25 november 2019