Uitwerkingsplan ‘Waterrijk fase 3A’ en Besluit Hogere grenswaarde geluid.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: zij heben in hun vergadering van 30 juni 2020 het Uitwerkingsplan ‘Waterrijk fase 3A’ ongewijzigd vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0385.upWaterrijk3A-vg01).

Inhoud plan

Het plangebied van dit uitwerkingsplan omvat een deel van het gebied WG-U-2 zoals opgenomen op de planverbeelding van het bestemmingsplan Waterrijk 2009. Het plangebied is gesitueerd direct ten zuiden van de ‘Arendshoeve’ en gelegen aan de Seevancksweg te Oosthuizen. Het plan beoogt de bouw mogelijk te maken van maximaal 58 woningen en de realisatie van groen, wegen en water.

Digitaal raadplegen

Het uitwerkingsplan is gebaseerd op artikel 3.6.1.b Wet ruimtelijke ordening en de uitwerkingsplicht zoals opgenomen in artikel 6 van het bestemmingsplan Waterrijk 2009. Vanaf 10 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020 kunt u het vastgestelde uitwerkingsplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via onze site, bekijken via de site ruimtelijke plannen en in de documenten hieronder.

In verband met de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis wordt van een papieren versie van het plan afgezien. Informatie over het plan kan worden verkregen via de sectie Omgevingsbeleid, tel (0299) 398 398.

Besluit hogere grenswaarde

De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald.

Een aantal woningen in het plandeel Waterrijk fase 3A heeft te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. In dit geval is weg- (bij 3 woningen) en spoorweglawaai (bij 10 woningen) de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woning(en) een hogere grenswaarde vaststellen. In de vergadering van 30 juni 2020 is het Besluit Hogere grenswaarden ongewijzigd vastgesteld.

U kunt dit Besluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 10 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1 in Volendam alsmede digitaal via de gemeentelijke website.

Beroep

Vanaf de dag van ter inzage legging van de stukken kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen zowel het vastgestelde Uitwerkingsplan als tegen het Besluit hogere grenswaarden geluid. Vanwege het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen beide onderdelen en er bij vaststelling geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht, is beroep uitsluitend mogelijk voor belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Daarbij moet u aangeven naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde geluid treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Ook kunnen genoemde belanghebbenden digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vragen? 

Neem contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel (0299) 398 398.

Volendam, 9 juli 2020.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.