Ter inzage legging Groenbeleidsplan 2020-2024

“Het Groenbeleidsplan" is in concept gereed. Voordat het Groenbeleidsplan ter vaststelling aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd, wordt het ter inzage gelegd. Bewoners, belanghebbenden en overige belangstellenden krijgen de gelegenheid het Groenbeleidsplan in te zien en op- of aanmerkingen kenbaar te maken.

Ter inzage

Het Groenbeleidsplan is hieronder in te zien tot en met 17 april 2020. U kunt uw op- en aanmerkingen kenbaar maken per e-mail: info@edam-volendam.nl.