Spelregels voor verkiezingspubliciteit

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Hoe om te gaan met de aanplakborden / zuilen:

 • Het is partijen toegestaan verkiezingsaffiches te plakken op de twee algemene aanplakzuilen. Er staat er één in Volendam, nabij de Opperdam aan de Heideweg en de ander staat in Edam nabij het busstation.
 • Per locatie mag slecht één affiche per partij worden aangeplakt. Wij vragen u te plakken met respect voor elkaar, ruimte te laten voor andere partijen en niet over andere publicaties heen te plakken of te verwijderen.
 • De gemeente publiceert tijdig op de website waar de verkiezingsaanplakborden worden geplaatst.
 • Op de door de gemeente geplaatste borden mag door elk aan de verkiezing deelnemende partijen één aanplakbiljet worden geplakt.
 • Voor de gemeenteraadsverkiezing moeten de verkiezingsposters door de partijen zelf, digitaal aangeleverd worden. Posters zelf plakken is dan niet mogelijk.
 • Verkiezingsposters mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing en de openbare orde.
 • Verkiezingsposters welke niet zijn geplakt volgens de geldende regels zullen worden verwijderd en eventuele gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht bij de betreffende partij.
 • De gemeente Edam-Volendam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsposters. 


Verspreiding folders:

 • Het is de partijen toegestaan om flyers en folders te verspreiden rond de verkiezingen.
 • Daarbij vragen wij u alert te zijn op het gedrag van het publiek. Folders die in de openbare ruimte terecht komen als zwerfafval moeten worden opgeruimd.


Andere campagne zaken:

 • Partijen kunnen in de aanloop naar de verkiezingen ook e.e.a. zelf organiseren.
 • Voorbeelden hiervan zijn verkiezingsactiviteiten tijdens de lokale markt of een politiek debat. De gemeente kan indien gewenst daarbij een faciliterende (onpartijdige) rol nemen.
 • Denk aan de eventueel benodigde vergunning (afhankelijk van de activiteit).
 • Het is op de verkiezingsdag niet toegestaan om publiciteit -in welke vorm dan ook- voor de verkiezingen te plaatsen (borden, o.a. driehoek / sandwichborden, banieren etc.).
 • Op de verkiezingsdag:
 • Op de verkiezingsdag is het verboden om, in (de buurt van) het stemlokaal, campagne te voeren.


Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, W.v.d.Knoopdreef 1, Volendam. Tel.nr. 398398.