Openbare kennisgeving verkrijgbaar stellen formulieren verkiezingen Europees parlement

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

De formulieren voor de kandidatenlijsten, bedoeld in artikel H 1, derde lid, van de Kieswet, en voor de verklaringen, bedoeld in de artikelen H 3, vijfde lid (machtigingen) en H 4, zevende lid (ondersteuningsverklaring) zijn tot en met 9 april 2019 verkrijgbaar via onze pagina verkiezingen/formulieren verkiezingen en tijdens openingstijden van de sectie Publiek op het Stadskantoor, W.v.d. Knoopdreef 1 in Volendam.

De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen kan dit persoonlijk doen van 26 maart 2019 tot en met 9 april 2019 in het gemeentehuis van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd onder overlegging van een geldig identiteitsbewijs. De handtekening op de ondersteuningsverklaring moet worden gezet in het bijzijn van de aangewezen ambtenaar.

Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, hebben onder een aantal voorwaarden stemrecht voor Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen). Het gaat om personen die:

  • op de dag van de kandidaatstelling (zijnde 9 april 2019) hun werkelijke woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland;
  • op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Om aan EP-verkiezingen te kunnen meedoen, moeten de personen om wie het gaat een schriftelijk verzoek indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente waarvan zij ingezetene zijn. Een formulier (Y32) is hier te downloaden en tijdens openingstijden van de sectie Publiek op het Stadskantoor, .v.d. Knoopdreef 1 in Volendam en moet uiterlijk 9 april 2019 zijn ingeleverd.