Openbare kennisgeving verkrijgbaar stellen formulieren tbv verkiezingen Provinciale Staten, Waterschappen en Europees parlement

De formulieren voor de kandidatenlijsten, bedoeld in artikel H 1, derde lid, van de Kieswet, en voor de verklaringen, bedoeld in de artikelen H 3, vijfde lid (machtigingen) en H 4, zevende lid (ondersteuningsverklaring) zijn vanaf 14 januari 2019 tot en met 4 februari 2019 verkrijgbaar via onze pagina verkiezingen/formulieren verkiezingen en tijdens openingstijden van de sectie Publiek op het Stadskantoor, W.v.d. Knoopdreef 1 in Volendam.

De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen kan dit persoonlijk doen van 21 januari 2019 tot en met 4 februari 2019 in het gemeentehuis van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd onder overlegging van een geldig identiteitsbewijs. De handtekening op de ondersteuningsverklaring moet worden gezet in het bijzijn van de aangewezen ambtenaar.

Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, hebben onder een aantal voorwaarden stemrecht voor Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen). Het gaat om personen die:

  • op de dag van de kandidaatstelling (zijnde 9 april 2019) hun werkelijke woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland;
  • op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Om aan EP-verkiezingen te kunnen meedoen, moeten de personen om wie het gaat een schriftelijk verzoek indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente waarvan zij ingezetene zijn. Een formulier (Y32) is hier te downloaden en tijdens openingstijden van de sectie Publiek op het Stadskantoor, .v.d. Knoopdreef 1 in Volendam en moet uiterlijk 9 april 2019 zijn ingeleverd.

Geen stemrecht voor de EP-verkiezing voor personen met een Britse nationaliteit

Waarschijnlijk zal het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart 2019 uit de Europese Unie treden. Als het VK de Europese Unie verlaat, hebben personen met de Britse nationaliteit die in Nederland wonen, géén stemrecht meer voor de EP-verkiezing van 23 mei 2019. Britten die in Nederland wonen en zich in het verleden hebben laten registreren om in Nederland te kunnen stemmen voor EP-verkiezingen, krijgen dan dus géén stempas voor die verkiezing.