Openbare kennisgeving ter inzage legging melding ingevolge de wet milieubeheer

Dit item is verlopen op 02-03-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.40 Wet milieubeheer bekend dat er voor:

Sushi Volendam, Julianaweg 141 S te VOLENDAM

een melding op grond van de AmvB “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” is gedaan. Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter, deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hun landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.