Ontwerpbestemmingsplan Slobbeland 15

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 3 juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan "Slobbeland 15” gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.bpSlobbeland15Vole-ow01.

Plangebied

De planlocatie bevindt zich op het Slobbeland in Volendam. Dit buitendijks gelegen gebied aan het Markermeer is grofweg gelegen tussen het Marinapark en de oude kom van Volendam.

De plangrens wordt globaal gevormd door:

  • de straat Slobbeland in het noorden;
  • Jachthaven Marina Volendam in het zuiden;
  • de terreinafscheiding met Slobbeland 11 in het oosten en het restaurant Smit Bokkum in het westen.
     

Doel

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuw te bouwen scheepswerf op het Slobbeland 13-15. Het project kent twee hoofddoelstellingen:

  1. Het onderhoud aan de botters en daarmee het zichtbaar en levendig maken van een belangrijk element van de historie van Volendam.
  2. Het bieden van dagbesteding/werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het op te stellen bestemmingsplan geeft regels voor de bebouwing en het gebruik ter plaatse.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 3 juli 2020 gedurende 6 weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening en via de gemeentelijke website.

Het fysieke exemplaar van het plan ligt in de genoemde periode tevens ter inzage, tijdens de openingsuren van 8.30-12.30 uur, bij de receptie van het stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. Buiten die uren kan het plan op afspraak worden ingezien tel. (0299) 398 398.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Slobbeland 15”. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Volendam, 1 juli 2020.