Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kamperzand (Val van Urk 1/3)

Dit item is verlopen op 24-08-2019.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij voornemens zijn  om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, af te wijken van het geldende bestemmingsplan  voor de bouw van 15 appartementen aan de Kamperzand (Val van Urk 1/3) in Volendam.

Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven op 19 april 2018 (voorstelnummer 33-2018). Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing. 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, fase 1 omvat de volgende activiteit:

  • het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.
     

Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 10  juli 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Deze stukken kunnen na een telefonische afspraak via 0299 398 398 worden ingezien bij het loket van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. De stukken zijn ook digitaal te downloaden en te benaderen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit en/of de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Ruimtelijke Ontwikkeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie project Val van Urk 1 (artikel 6.24 Wro)

Het college van Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken op grond van artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat zij op 31 januari 2019 de

grondexploitatieovereenkomst “project Val van Urk 1”, zijnde een overeenkomst over de grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan. De overeenkomst heeft betrekking op de bouw van 14 grondgebonden woningen (fase 1) en 15 appartementen (fase 2) op het perceel Val van Urk 1/3 in Volendam. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt eveneens met ingang van 10 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage, op afspraak, bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op de locatie Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam.

Kennisgeving aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling Projectbesluit Val van Urk 1 (realisatie 29 woningen)

Het college maakt bekend dat zij namens de gemeenteraad op 3 juni 2019 een beslissing heeft genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r. beoordeling voor het project Val van Urk 1 in Volendam (realisatie 29 woningen).

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichting is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 2000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 29 woningen en blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r. beoordeling’.

Uit de vormvrije-m.e.r. beoordeling (aanmeldnotitie), die ten behoeve van het project is uitgevoerd  blijkt dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden, die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 10 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het loket van de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam.

Een vormvrije m.e.r.beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbenden los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang betreft.

Edam-Volendam, 9 juli 2019