Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Giekstraat

Dit item is verlopen op 11-09-2019.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij voornemens zijn  om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor de bouw van een erfafscheiding en het gebruik van de daarbij behorende gronden op het perceel Giekstraat 2 in Volendam. Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing. 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning omvat de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo;
  • het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.
     

Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 30 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Deze stukken kunnen na een telefonische afspraak via 0299-398 398 worden ingezien bij het loket van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. De stukken zijn ook digitaal te downloaden en te benaderen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.


Edam-Volendam