Ontwerp bestemmingsplan IJsselmeerdijk 3

Dit item is verlopen op 16-11-2019.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 4 oktober 2019 het ontwerpbestemmingsplan "IJsselmeerdijk 3” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.BPIJsselmeerdijk3-ow01.

Inhoud plan

Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen op genoemde voormalige bedrijfslocatie IJsselmeerdijk 3 te Oosthuizen (kadastraal bekend gemeente Oosthuizen, sectie E, nr. 742).

Alle bestaande voormalige bedrijfsopstallen én de bestaande bedrijfswoning worden gesloopt. De drie nieuwe woningen worden parallel aan de dijk gesitueerd, waardoor er ten opzichte van de bestaande bouw(mogelijkheden) een aanzienlijke beperking van de bouwdiepte en daarmee een significante verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt. Ten opzichte van het voorontwerp zijn op basis van de resultaten van het wettelijk vooroverleg zowel de plantoelichting als de planregels aangescherpt, onder meer om de met het plan beoogde ruimtelijke kwaliteitsverbetering sterker te borgen.

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 4 oktober 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening en via deze link.

Het fysieke exemplaar van het plan ligt in de genoemde periode tevens ter inzage tijdens de openingsuren van 8.30-12.30 uur bij de receptie van het stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. Buiten die uren kan het plan op afspraak worden ingezien tel. (0299) 398 398.

Reactie

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “zienswijze ontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 3”. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het voorontwerp bestemmingsplan deze betrekking heeft.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Volendam, 3 oktober 2019.