Omgevingsvergunningen, 9 maart 2020

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 05.03.2020: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, Grote Kerkstraat 62, 1135 BE Edam;
 • 05.03.2020: activiteit bouwen, Bult 4, 1135 AJ Edam;
   

Volendam

 • 02.03.2020: activiteit bouwen, Kathammerstraat 5, 1131 AL Volendam;
 • 02.03.2020: activiteit bouwen, De Hemmes 21, 1132 EJ Volendam;
 • 03.03.2020: activiteit bouwen, Narcissenstraat 49, 1131 XB Volendam;
 • 05.03.2020: activiteit bouwen, Pegasusstraat 38, 1131 NC Volendam;
 • 05.03.2020: activiteit bouwen, Achterstraat 8, 1131 GP Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 02.03.2020: activiteit het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, ter hoogte van IJsselmeerdijk in Warder;
 • 03.03.2020: activiteit bouwen, Stationsweg 63, 1471 CM Kwadijk;
 • 04.03.2020: activiteit bouwen, Beets 82, 1475 JE Beets;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 02.03.2020: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Groenland 2, 1135 TE Edam;
 • 05.03.2020: activiteit bouwen, Eilandsgracht 1, 1135 XN Edam;
   

Volendam

 • 26.02.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, W J Tuijnstraat 29, 1131 ZH Volendam;
 • 02.03.2020: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of n enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Haven 80, 1131 ET Volendam;
 • 02.03.2020: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Zuideinde 3, 1131 AC Volendam;
 • 02.03.2020: activiteit het uitvoeren van een werk en het maken van een uitweg, ter hoogte van Zeddeweg 2 in Volendam;
 • 04.03.2020: activiteit bouwen en het realiseren van een inrit/uitweg, Begerslant 37, 1132 EN Volendam;
 • 05.03.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van bouwwerken en/of gronden in strijd met bestemmingsplan, Texelstroom 21 in Volendam;
 • 06.03.2020: activiteit bouwen, Henricus Rolstraat 2, 1132 XM Edam;
   

Kern Zeevang

 • 05.03.2020: activiteit bouwen, Kokmeeuwplantsoen 1, 1474 BB Oosthuizen;
 • 05.03.2020: activiteit bouwen, Kwadijk 60, 1471 CD Kwadijk;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Den Oeverlaan 27  te Volendam op 2 maart 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 april 2020.
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Stationsweg 25a te  Kwadijk op 4 maart 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 april 2020.
   

Ontwerp Omgevingsvergunning

 • 06.03.2020: het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht, Voorhaven 80, 1135 BT te Edam
   

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van  10 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 9 maart 2020