Omgevingsvergunningen, 8 juni 2020

Dit item is verlopen op 22-07-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 04.06.2020: activiteit bouwen, Oorgat 46e, 1135 CS Edam;
   

Volendam

 • 04.06.2020: activiteit bouwen, Jan Steenstraat 7, 1132 TK Volendam;
 • 05.06.2020: activiteit bouwen, Sportlaan 10, 1131 BK Volendam;
 • 05.06.2020: activiteit bouwen, Doggersbank 37, 1132 LM Volendam;
 • 07.06.2020: activiteit bouwen, St Dominicusstraat 7, 1131 HE Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 02.06.2020: activiteit inrit/uitweg, Beets 123, 1475 JJ Beets;
 • 03.06.2020: activiteit bouwen, Beets 123, 1475 JJ Beets;
 • 03.06.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Oosteinde 63, 1474 MD Oosthuizen;
 • 05.06.2020: gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, IJsselmeerdijk in Warder;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 29.05.2020: wijzigingsvergunning, Singelweg in Edam;
 • 03.06.2020: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het wijzigen van een monument, Jan Nieuwenhuizenplein 9, 1135 WT Edam;
   

Volendam

 • 29.05.2020: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Kapelaan Ruiterstraat 1, 1131 AZ Volendam;
 • 02.06.2020: activiteit bouwen, Weegschaalstraat 49, 1131 MT Volendam;
 • 03.06.2020: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het wijzigen van een gemeentelijk monument, Brugstraat 2, 4, 6, 1131 ZW Volendam;
 • 03.06.2020: activiteit bouwen, Schoolstraat 1d, 1131 CK Volendam;
   

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het slopen van een bouwwerk op het perceel Beets 82 te Beets op 3 juni 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 juli 2020.

Ontwerp Omgevingsvergunning

Schepenmakersdijk 12-16, 1135 AG EDAM

Activiteiten:

 • het bouwen van een bouwwerk;
 • het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
 • het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht;
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
   

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van 10 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Melding activiteitenbesluit

Door het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam is de volgende milieu melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer op vermelde datum geaccepteerd:

 • 04.02.2020: melding activiteitenbesluit, Expeditiestraat 2, 1135 GB Edam;
 • 04.02.2020: melding activiteitenbesluit, Mercuriuslaan 21, 1131 VV Volendam;
 • 05.03.2020: melding activiteitenbesluit, Zeevangszeedijk 6, 1135 PZ Edam;
 • 01.04.2020: melding activiteitenbesluit, Morseweg 47, 1131 GP Volendam;
 • 16.04.2020: melding activiteitenbesluit, Zeestraat 8a, 1131 ZE Volendam;
 • 01.05.2020: melding activiteitenbesluit, Slobbeland 1, 1131 AA Volendam;
 • 03.05.2020: melding activiteitenbesluit, Oosthuizerweg 13d, 1135 GH Volendam;
   

Edam-Volendam, 8 juni 2020