Omgevingsvergunningen, 8 juli 2019

Dit item is verlopen op 21-08-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 02.07.2019: activiteit bouwen en slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht, Volendammerpad 19, 1135 VR Edam;
 • 05.07.2019; activiteit bouwen, en het wijzigen van een gemeentelijk monument, Grote Kerkstraat 62, 1135 BE Edam;
 • 08.07.2019: activiteit bouwen, Oosterweg E3, 1481 AN Purmer;
   

Volendam

 • 02.07.2019: activiteit bouwen, Christiaan van Abkoudestraat 9, 1132 AA Volendam;
 • 02.07.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Den Oeverlaan 72, 74, 76, 88, 90, 92, 1132 LP Volendam;
 • 04.07.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Zeestraat 8a, 1131 ZE Volendam;
 • 04.07.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Texelstroom 19, 1131 LX Volendam;
 • 06.07.2019: activiteit bouwen, Zuideinde 31, 1131 AC Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 08.07.2019: activiteit bouwen, Provinciale weg 2, 1474 HK Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 01.07.2019: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het maken van een uitweg, Mgr. Cornelis Veermanlaan 10, 1131 KH Volendam;
 • 01.07.2019: activiteit bouwen, Meergracht 3, 1131 EM Volendam;
 • 04.07.2019: activiteit bouwen, Spaanse Rijer 2, 1132 PT Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 04.07.2019: activiteit het maken van een inrit/uitweg en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Oosteinde 64, 1474 MD Oosthuizen;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 01.07.2019: activiteit bouwen, Lemmerhof 5, 1132 LB Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij op 8 juli 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken, met de oog op de brandveiligheid, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op het perceel Lingerzijde 69 in Edam.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf 14 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep indienen

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 9 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage. Deze stukken kunnen na een telefonische afspraak via 0299 - 398398 worden ingezien bij het loket van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr C. Veermanlaan 1f te Volendam.

Tegen dit besluit kan, gedurende bovengenoemde periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem, wanneer u: 

 • belanghebbende bent en;
 • tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest). 
   

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Krokussenstraat 17 te Volendam op 1 juli 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 augustus 2019.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit het uitvoeren van een werk of werkzaamheden op het perceel Schepenmakersdijk 16  te Edam op 4 juli 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 augustus 2019.
   

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 08.07.2019: Hugo de Groothof 8, 1132 SJ Volendam;

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 8 juli 2019