Omgevingsvergunningen, 7 oktober 2019

Dit item is verlopen op 19-11-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 07.10.2019: activiteit bouwen en het slopen in beschermd stadgezicht, Volendammerpad 17, 1135 VR Edam;
   

Volendam

 • 30.09.2019: activiteit bouwen, Gravelandstraat 97, 1131 JM Volendam;
 • 02.10.2019: activiteit bouwen, Monseigneur Cornelis Veermanlaan 4, 1131 KH Volendam;
 • 03.10.2019: activiteit bouwen, Beukenlaan 37, 1131 CS Volendam;
 • 04.10.2019: activiteit bouwen, Edammerweg 51, 1131 DR Volendam;
 • 07.10.2019: activiteit bouwen, Kavel 195 in plangebied De Broeckgouw Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 01.10.2019: activiteit bouwen, De Krommert 71, 1474 PR Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 04.10.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Matthijs Thinxgracht 5, 1135 WX Edam;
   

Volendam

 • 01.10.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Broeckgouw fase;
 • 03.10.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Zeestraat 8a, 1131 ZE Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 03.10.2019: activiteit bouwen, Oud-Raeffeldamweg 4, 1477 EG Hobrede;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Ontwerp Omgevingsvergunning

 • 20.09.2019: activiteit het in gebruik nemen van een pand met het oog op brandveiligheid, Brugstraat 1-3 in Volendam.
   

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van 8 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 7 oktober 2019