Omgevingsvergunningen, 5 november 2019

Dit item is verlopen op 17-12-2019.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 01.11.2019: activiteit bouwen en het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht, Grote Kerkstraat 8, 1135 BD Edam;
   

Volendam

 • 30.10.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en /of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Kimsterweg 1, 1132 MN Volendam;
 • 30.10.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Tjalk 9, 1132 GW Volendam;
 • 01.11.2019: activiteit bouwen, Damcoogh 99, 1132 EC Volendam;

Kern Zeevang

 • 01.11.2019: activiteit bouwen, Stationsweg 25, 1471 CM Kwadijk;
 • 01.11.2019: activiteit bouwen en gebruiken van bouwwerken en/of gronden in strijd met bestemmingsplan, Kwadijk 36, 1471 CB Kwadijk;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 21.10.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Achterhaven 101, 1135 XT Edam;  (rectificatie)

 • 28.10.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, De Wijzend 152, 1474 PJ Oosthuizen;
   

Ingetrokken besluit

 • 01.11.2019: Buiten behandeling stellen, Warder 126, 1473 PH Warder;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht op de locatie Trambrug te Edam op 29 oktober 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 december  2019.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan op het perceel  Karveel 5 te Volendam op 31 oktober 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  15 december 2019.
   

Edam-Volendam, 1 november 2019