Omgevingsvergunningen, 5 februari 2019

Dit item is verlopen op 19-03-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 29.01.2019: activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, ter plaatse van J C Brouwersgracht 28, 1135 WK Edam;
 • 30.01.2019: activiteit bouwen, Bergmolen 33, 1135 LD Edam;
 • 30.01.2019: activiteit bouwen, Oorgat 64, 1135 CS Edam;


Volendam

 • 30.01.2019: activiteit bouwen, Parallelweg te Volendam;
 • 31.01.2019: activiteit bouwen, De Broeckgouw te Volendam;


Kern Zeevang

 • 30.01.2019: activiteit bouwen, Zomerdijk 1, 1475 JT Beets;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 31.01.2019: activiteit bouwen, Tanger 2, 1135 LZ Edam;


Volendam

 • 31.01.2019: activiteit bouwen, Prinses Irenestraat 12, 1131 AV Volendam;


Kern Zeevang

 • 25.01.2019: activiteit bouwen, Warder 131, 1473 PH Warder;
 • 29.01.2019: activiteit bouwen, perceel achter Oosteinde 54, 1474 MD Oosthuizen;
 • 31.01.2019: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Warder 152 in Warder;

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 30.01.2019:, activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Keetzijde 9, 1135 VX Edam;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Oorgat 64 te Edam op 30 januari 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 maart 2019.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan op het perceel Bergmolen 37 te Edam op 1 februari 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet
  algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 maart 2019.


Edam-Volendam,  4 februari 2019