Omgevingsvergunningen, 5 augustus 2019

Dit item is verlopen op 18-09-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 05.08.2019: activiteit bouwen, Matthijs Tinxgracht 5, 1135 WX Edam;
 • 05.08.2019: activiteit bouwen, Sijmen Grootstraat 25, 1135 HN Edam;
   

Volendam

 • 31.07.2019: activiteit bouwen, St Jozefstraat 23, 1131 DX Volendam;
 • 05.08.2019: activiteit bouwen, Meester Muhrenlaan 50, 1132 CG Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 29.07.2019: activiteit bouwen, De Wijzend 152, 1474 PJ Oosthuizen;
 • 29.07.2019: activiteit bouwen, Wagenweg 20, 1474 MA Oosthuizen;
 • 30.07.2019: activiteit bouwen, Warder 108, 1473 PG Warder;
 • 30.07.2019: activiteit bouwen, Grote Woud 18, 1474 JC Oosthuizen;
 • 05.08.2019: activiteit bouwen, Stationsweg 25, 1471 CM Kwadijk;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam

 • 26.07.2019: activiteit bouwen, en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Persijnstraat 27, 1135 HA Edam;
   

Volendam

 • 29.07.2019: activiteit bouwen, Leliestraat 20, 1131 LG Volendam;
 • 29.07.2019: activiteit bouwen, Wieringenlaan 12, 1132 MB Volendam;
 • 29.07.2019: activiteit bouwen, Christiaan van Abkoudestraat 9, 1132 AA Volendam;
 • 29.07.2019: gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Mgr C Veermanlaan 2 in Volendam;
 • 30.07.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Breewijd 10, 1132 LK in Volendam;
 • 01.08.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Julianaweg 210a, 1131 DL Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 26.07.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Jacob Hoperf 11, 1473 PR Warder;
 • 01.08.2019: activiteit bouwen, Beets 15, 1475 JB Beets;
 • 01.08.2019: activiteit bouwen en het uitvoeren van werkzaamheden, Warder 143, 1473 PJ Warder;
 • 01.08.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Kwadijk 59a, 1471 CC Kwadijk;
 • 05.08.2019: activiteit bouwen, Provinciale weg 2, 1474 HK Oosthuizen;
   

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 01.08.2019: activiteit bouwen, Westeinde 41, 1474 HB Oosthuizen;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en de activiteit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan op het perceel De Tabbe 21 te Volendam op 2 augustus 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 september 2019.

   

Edam-Volendam, 5 augustus 2019