Omgevingsvergunningen, 31 december 2018

Dit item is verlopen op 13-02-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

  • 21.12.2019: het realiseren van een inrit/uitweg, Oorgat 38, 1135 CS Edam;
  • 21.12.2019: het realiseren van een inrit/uitweg, Oorgat 40, 1135 CS Edam;

Volendam

  • 22.12.2018: activiteit bouwen, verstoren, slopen verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, en het slopen van een bouwwerk, Haven 64, 1131 ES Volendam;
  • 24.12.2018: activiteit bouwen, De Toek 2, 1131 PB Volendam;
  • 26.12.2018: activiteit bouwen, Schoklandstraat 95, 1131 LA Volendam;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunningen

Volendam

  • 19.12.2018: activiteit bouwen, Zuiderhaaks 38, 1132 LH Volendam;
  • 19.12.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 25, 1131 LP Volendam;
  • 19.12.2018: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 27, 1131 LP Volendam;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Ontwerp Omgevingsvergunning

  • Activiteit bouwen, gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid, Warder 128, 1473 PH Warder.

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van 1 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Bouwen & Milieu. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam,  31 december 2018