Omgevingsvergunningen, 30 september 2019

Dit item is verlopen op 12-11-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 23.09.2019: activiteit bouwen, Dril 13, 1131 ZR Volendam;
 • 26.09.2019: activiteit bouwen, Sijmen Molstraat 5, 1131 XP Volendam;
 • 26.09.2019: activiteit bouwen, Damcoogh 99, 1132 EC Volendam;
 • 26.09.2019: activiteit bouwen, Hyacintenstraat 25, 1131 HR Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 23.09.2019: activiteit bouwen, Middelie 60, 1472 GS Middelie;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Volendam

 • 24.09.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Den Oeverlaan 57, 1132 LP Volendam;
 • 24.09.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Noordeinde 47, 1131 GC Volendam;
 • 26.09.2019: activiteit bouwen, Willem Tholenstraat 4, 1132 XT Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 24.09.2019: activiteit bouwen, Warder 108, 1473 PG Warder;
   

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning gestaakt

 • 27.09.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Oosterom 10, 1132 NA Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Zeevangsdijkje 8c  te Kwadijk  op 24 september 2019  2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  11 november 2019.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 26.09.2019: Schoolstraat 17, 1131 CK Volendam;
   

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 30 september 2019