Omgevingsvergunningen, 3 februari 2020

Dit item is verlopen op 17-03-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 29.01.2020: activiteit bouwen, slopen in beschermd stadsgezicht en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument, Voorhaven 144, 1135 BV Edam;
   

Volendam

 • 28.01.2020: activiteit bouwen, Val van Urk 1/3, 1132 BH Volendam;
 • 02.02.2020: activiteit bouwen, Beukenlaan 1, 1131 CR Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 03.02.2020: activiteit bouwen, Kwadijk 60, 1471 CD Kwadijk;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 29.01.2020: activiteit bouwen, J. M. Osterlinghstraat 7a, 1135 EC Edam;
   

Volendam

 • 03.02.2020: activiteit bouwen, Iepenlaan 2, 1131 CN Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan op het perceel Beets 16 te Beets op 28 januari 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 maart 2020.

Edam-Volendam, 3 februari 2020