Omgevingsvergunningen, 26 november 2019

Dit item is verlopen op 08-01-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 21.11.2019: activiteit bouwen een inrit/uitweg maken, Burgemeester Versteeghsingel 22e in Edam;
 • 22.11.2019: activiteit bouwen, het slopen in beschermd stadsgezicht,  het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een Rijksmonument, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Schepenmakersdijk 16 in Edam;

Volendam

 • 18.11.2019: activiteit bouwen, Mercuriuslaan 32, 1131 VV Volendam;
 • 20.11.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan kavel 189, 1132 LP Volendam;
 • 21.11.2019: activiteit bouwen, waterkant ter hoogte van Havendijkje, Volendam;
 • 25.11.2019: activiteit bouwen, Haven 120, 1131 EW Volendam;
 • 25.11.2019: activiteit bouwen, het slopen van een bouwwerk, en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Haven 120, 1131 EW Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 18.11.2019: activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, diverse locaties in Zeevang (Fortweg Kwadijk, Werfweg Middelie, Oud-Raeffeldamweg Hobrede, Hobrederdijk Hobrede, Oosteinde 70 Oosthuizen):
 • 20.11.2019: activiteit bouwen, Kwadijk 105, 1471 GG Kwadijk;
 • 22.11.2019: activiteit bouwen, Jacob Hoperf 9, 1473 PR in Warder;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 18.11.2019: activiteit bouwen, het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument en het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht,  Trambrug in Edam:
 • 20.11.2019: activiteit bouwen, Burgemeester Versteeghsingel 25b, 1135 VW Edam;
 • 22.11.2019: activiteit bouwen, Edammerweg 14, 1131 DN Volendam;
   

Volendam

 • 18.11.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Den Oeverlaan 29 kavel 167 in Volendam;
 • 18.11.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het wijzigen van een monument, Brugstraat 3, 1131 ZW Volendam;
 • 18.11.2019: activiteit bouwen, Frans Halsstraat 49, 1132 TB Volendam;
 • 22.11.2019: activiteit bouwen, Julianaweg 69a, 1131 DA Volendam;
 • 22.11.2019: activiteit bouwen, Lupinestraat 9-17, 1131 JT Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 25 november 2019