Omgevingsvergunningen, 26 augustus 2019

Dit item is verlopen op 09-10-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 20.08.2019: activiteit bouwen en slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Gevangenpoortsteeg 15, 1135 AD Edam;
 • 20.08.2019: activiteit bouwen, Windmolen 4, 1135 KD Edam;
 • 22.08.2019: activiteit inrit/uitweg en het uitvoeren van een werk, aan de Singelweg in Edam;

Volendam

 • 20.08.2019: activiteit bouwen, Kavel 167 in de Broeckgouw Volendam;
 • 21.08.2019: activiteit bouwen, Kerkstraat 23, 1131 BG Volendam;


Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 26.08.2019: activiteit bouwen, Sijmen Grootstraat 25, 1135 HN Edam;
   

Volendam

 • 19.08.2019: activiteit bouwen, Krokussenstraat 17, 1131 LJ Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en handelen in strijd met ruimtelijke regels op Texelstroom (GPO-woningen)  te Volendam op 26 augustus 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 oktober 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en handelen in strijd met ruimtelijke regels op het perceel Zeestraat 8a  te Volendam op 26 augustus 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  10 oktober 2019.


Edam-Volendam, 26 augustus 2019