Omgevingsvergunningen, 25 juni 2019

Dit item is verlopen op 07-08-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 18.06.2019: activiteit bouwen, Leendert Spaanderlaan 2, 1132 BR Volendam;
 • 20.06.2019: activiteit bouwen, Meergracht 3, 1131 EM Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 20.06.2019: activiteit bouwen, ter plaatse van de kruising Zesstedenweg/ Klemweg te Middelie;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 19.06.2019: activiteit bouwen, Pieter Taemszstraat 16, 1135 HG Edam;
 • 20.06.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Spui 4, 1135 BA Edam;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 29.05.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Beets 16, 1475 JB Beets;
   

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning gestaakt

 • 19.06.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Leliestraat 20, 1131 LG Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Schoolstraat 17 te Volendam op 20 juni 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  6 augustus 2019.

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en een uitweg maken op het perceel Mgr Veermanlaan 10 te Volendam op  21 juni 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 augustus 2019.

Edam-Volendam, 24 juni 2019