Omgevingsvergunningen, 25 februari 2019

Dit item is verlopen op 16-04-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 18.02.2019: activiteit bouwen, Oorgat 70, 1135 CS Edam;
 • 20.02.2019: activiteit bouwen, Baanstraat (parkeerterrein) te Edam;
 • 22.02.2019: activiteit bouwen, Graaf Willemstraat 5a, 1135 WP Edam;
 • 25.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Oorgat 19, 1135 CP Edam;


Volendam

 • 19.02.2019: activiteit bouwen, Gravelandstraat 66, 1131 JK Volendam;
 • 19.02.2019: activiteit bouwen, De Broeckgouw fase 5 en 7/8 te Volendam;
 • 21.02.2019: activiteit bouwen, De Stient (parkeerterrein) te Volendam;
 • 21.02.2019: activiteit bouwen en het slopen, verstoren of verplaatsen van een monument, tegenover Haven 106, 108, 114, 1131 EV Volendam;


Kern Zeevang

 • 19.02.2019: activiteit bouwen, Hoornse Jaagweg 1, 1474 HM Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 18.02.2019: activiteit bouwen, Oorgat 64, 1135 CS Edam;
 • 18.02.2019: activiteit bouwen, Oorgat 64, 1135 CS Edam;
 • 18.02.2019: activiteit bouwen, Oorgat 64, 1135 CS Edam;
 • 22.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Broekgouwstraat 26, 1135 EA Edam;


Volendam

 • 20.02.2019: activiteit bouwen, Mgr Cornelis Veermanlaan 4, 1131 KH Volendam;
 • 21.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Den Oeverlaan 39 en 41, 1132 LP Volendam;
 • 21.02.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Hyacintenstraat 14, 1131 HW Volendam;


Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

 • 20.02.2019: activiteit bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid, Warder 128, 1473 PH Warder.


Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf  1 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep indienen

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van

26 februari 2019 gedurende zes weken  ter inzage. Deze stukken kunnen na een telefonische afspraak via 0299-398398 worden ingezien bij het loket van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr Cornelis Veermanlaan 1f te Volendam. Tegen dit besluit kan, gedurende bovengenoemde periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem, wanneer u: 

 • belanghebbende bent en;
 • tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest). 


Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel  Schoklandstraat 95 te Volendam  op 19 februari  2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 april 2019.

Edam-Volendam,  25 februari  2019