Omgevingsvergunningen, 24 februari 2020

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 17.02.2020: activiteit bouwen, Gevangenpoortsteeg 7, 1135 AD Edam;
 • 18.02.2020: activiteit bouwen, Jan van Wallendalplein 1, 1135 WL Edam;
 • 24.02.2020: activiteit bouwen, Eilandsgracht 1, 1135 XN Edam;
   

Volendam

 • 20.02.2020: activiteit bouwen, Zeestraat 12, 1131 ZE Volendam;
 • 23.02.2020: activiteit bouwen, Anjelierenstraat 23, 1131 HM Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 19.02.2020: activiteit bouwen, De Wijzend 160, 1474 PK Oosthuizen;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 14.02.2020: activiteit bouwen, Scholeksterstraat 22, 1131 MD Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 18.02.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Beets 16, 1475 JB Beets;
 • 20.02.2020: activiteit bouwen, Westeinde 2, 1474 HA Oosthuizen;
   

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 19.02.2020: St. Lambertusstraat 5, 1131 GR Volendam.
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Kwadijk 160 te Kwadijk op 18 februari 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 april 2020.
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het wijzigen van een gemeentelijk monument op het perceel waterkant ter hoogte van het Havendijkje te Volendam op 14 februari 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 april 2020.
   

Ontwerp Omgevingsvergunning

 • Activiteit het gebruiken of het in gebruik nemen van een bouwwerk, met het oog op de brandveiligheid Burgemeester Versteeghsingel 5b, 1135 VT Edam;
   

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van 25 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 24 februari 2020