Omgevingsvergunningen, 23 september 2019

Dit item is verlopen op 05-11-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 17.09.2019: activiteit bouwen en het maken van een uitweg, Den Oeverlaan 47, 1132 LP Volendam;
 • 17.09.2019: activiteit bouwen, Asterstraat 55, 1131 LR Volendam;
 • 18.09.2019: activiteit bouwen, Julianaweg 26, 1131 DB Volendam;
 • 19.09.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan kavel 185, Volendam;
 • 20.09.2019: activiteit brandveilig gebruik, Brugstraat 1-3, 1131 ZW Volendam;
 • 22.09.2019: activiteit bouwen, Junoplantsoen 3, 1131 NT Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 17.09.2019: activiteit bouwen, Reinoud van Brederodestraat 20, 1471 CP Kwadijk;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 20.09.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, het slopen, verstoren, wijzigen van een beschermd monument en het slopen van een bouwwerk in beschermd stadsgezicht, Gevangenpoortsteeg 15, 1135 AD Edam;
 • 20.09.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, het slopen van een bouwwerk in beschermd stadsgezicht, Volendammerpad 19, 1135 VR Edam;

Kern Zeevang

 • 20.09.2019: activiteit bouwen, gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, het realiseren van inrit/uitweg, Warder 144, 1473 PJ Warder;
 • 20.09.2019: activiteit bouwen, gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, het uitvoeren van een werk, Zesstedenweg/Klemweg in Middelie (van rechtswege);
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, slopen, wijzigen gemeentelijk monument en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan op het perceel Brugstraat 2 te Volendam op 17 september 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  31 oktober 2019.

Edam-Volendam, 23 september 2019