Omgevingsvergunningen, 23 maart 2020

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 16.03.2020: activiteit bouwen, Wijngaardsgracht 10, 1135 WG Edam;
 • 22.03.2020: activiteit het maken van een inrit/uitweg, Batumburgerstraat 10, 1135 BB Edam;
   

Volendam

 • 12.03.2020: activiteit slopen, Kapelaan Ruiterstraat 1, 1131 AZ Volendam;
 • 16.03.2020: activiteit bouwen, Wieringenlaan 24, 1132 MB Volendam;
 • 18.03.2020: activiteit bouwen, Slobbeland 1, 1131 AA Volendam;
 • 19.03.2020.: activiteit bouwen, Sportlaan 1, 1131 BK Volendam;
 • 23.03.2020: activiteit bouwen, Heideweg 1b, 1132 DA Volendam;
   

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 19.03.2020: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, het slopen, verstoren of het herstellen, gebruiken van een Rijksmonument, Voorhaven 129, 1135 BP Edam;
 • 19.03.2020: activiteit bouwen, Eilandsgracht 4, 1135 XN Edam;
 • 20.03.2020: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, het slopen, verstoren of in enig opzicht wijzigen van een monument, Voorhaven 144, 1135 BV Edam;
   

Volendam

 • 15.03.2020: activiteit bouwen, Zeestraat 8a, 1131 ZE Volendam;
 • 18.03.2020: activiteit bouwen, Hermanus van der Haarstraat 17, 1132 VJ Volendam;
 • 19.03.2020: activiteit bouwen, De Hemmes 21, 1132 EJ Volendam;
 • 19.03.2020: activiteit bouwen, Gouden Slot 26, 1132 RS Volendam;
 • 19.03.2020: activiteit bouwen, Schoolstraat 17, 1131 CK Volendam;
 • 19.03.2020: activiteit bouwen, Leendert Spaanderlaan 24, 1132 BR Volendam;
   

Kern Zeevang                                

 • 19.03.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Kwadijk 46, 1471 CB Kwadijk;
 • 19.03.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Kwadijk 59, 1471 CC Kwadijk;
 • 19.03.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Edammerdijkje 18, 1472 GC Middelie;
 • 19.03.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Stationsweg 25 A, 1471 CM Kwadijk;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 19.03.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Narcissenstraat 43, 1131 XB Volendam;
   

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 27.01.2020: Breezand 11, 1132 BM Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Boezelgracht 37 te Volendam op 16 maart 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 april 2020.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 19.03.2020: Jourehof 15, 1132 LC Volendam;
   

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 23 maart 2020