Omgevingsvergunningen, 23 april 2019

Dit item is verlopen op 08-06-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 15.04.2019: activiteit bouwen, Christiaan van Abkoudestraat 2, 1132 AC Volendam;
 • 16.04.2019: activiteit bouwen, slopen en het slopen, verstoren of verplaatsen van een monument, Zeestraat 1, 1131 ZD Volendam;
 • 16.04.2019: activiteit bouwen, Kimsterweg 5, 1132 MN Volendam.

Kern Zeevang

 • 17.04.2019: activiteit bouwen, Raadhuisstraat 20, 1474 HG Oosthuizen.
 • 19.04.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Stationsweg 25, 1471 CM Kwadijk.

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 15.04.2019: activiteit slopen, Voorhaven 15, 1135 BL Edam;
 • 15.04.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Voorhaven 15, 1135 BL Edam;
 • 16.04.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met  een bestemmingsplan en slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, Spuistraat 27, 1135 AV Edam;
 • 18.04.2019: activiteit bouwen, J.M. Osterlinghstraat 39, 1135 ED Edam.
   

Volendam

 • 15.04.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het maken van een inrit/uitweg, Slobbeland 5, 1131 AA Volendam;
 • 17.04.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, en het uitvoeren van een werk, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam;
 • 18.04.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het maken van een inrit/uitweg, Beukenlaan 2, 1131 CT Volendam;
 • 18.04.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Gravelandstraat 66, 1131 JK Volendam;
 • 18.04.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Bootslot 10, 1132 RM Volendam.
   

Kern Zeevang

 • 18.04.2019: activiteit bouwen, Zomerdijk 1, 1475 JT Beets;
 • 18.04.2019: activiteit bouwen, Middelie 32, 1472 GP Middelie.
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 16.04.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en /of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, en het slopen, verplaatsen, verstoren of in enig opzicht wijzigen van een monument, Meerzijde 1, 1131 ZX Volendam.
   

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning gestaakt

 • 12.04.2019: activiteit het bouwen van een bouwwerk, Wilgerooslaan 34, 1474 ST Oosthuizen.
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan op het perceel  Friese Vlaak (WoZoCo) te Volendam op 17 april 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 mei 2019.

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel  te  op  2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  2019.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 12.04.2019: Jacob Tonissenstraat 1, 1135 JB Edam.
   

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  23 april 2019