Omgevingsvergunningen, 21 oktober 2019

Dit item is verlopen op 03-12-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 14.10.2019: activiteit bouwen en het slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht, Grote Kerkstraat 8, 1135 BD Edam.
   

Volendam

 • 08.10.2019: activiteit bouwen, Reigerstraat 48, 1131 MA Volendam.
   

Kern Zeevang

 • 08.10.2019: activiteit bouwen, Kwadijk 167-168, 1471 CK Kwadijk (rectificatie van publicatie d.d. 14.10.2019).
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Kern Zeevang

 • 14.10.2019: activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, perceel nabij Beetsdijkje 4, 1474 HR Oosthuizen.
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  21 oktober 2019