Omgevingsvergunningen, 21 januari 2019

Dit item is verlopen op 04-03-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 14.01.2019: activiteit bouwen, Broekgouwstraat 26, 1135 EA Edam;
 • 15.01.2019: activiteit bouwen, Voorhaven 15, 1135 BL Edam;
 • 15.01.2019: activiteit slopen, Voorhaven 15, 1135 BL Edam;
 • 17.01.2019: activiteit bouwen, Achterhaven 9, 1135 XR Edam;

Volendam

 • 14.01.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het maken, hebben of veranderen van een uitweg, Den Oeverlaan 31, Volendam;
 • 14.01.2019: activiteit bouwen, Bruine Bank 8, 1132 LN Volendam;
 • 15.01.2019: activiteit bouwen, Morseweg 69, 1131 PH Volendam;
 • 18.01.2019: activiteit bouwen, Bellstraat 2/Mgr Cornelis Veermanlaan 2, 1131 JV/1131 KH Volendam;

Kern Zeevang

 • 14.01.2019: activiteit bouwen, Timmermanswerf 14, 1474 JL Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 12.01.2019: activiteit bouwen, Grote Kerkstraat 62, 1135 BE Edam;
 • 18.01.2019: activiteit bouwen, Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam;

Volendam

 • 16.01.2019: activiteit bouwen, Heideweg 1b, 1132 DA Volendam;
 • 16.01.2019: activiteit bouwen, Heideweg 3, 1132 DA Volendam;
 • 16.01.2019: activiteit bouwen, Sijmen Molstraat 2-4, 1131 XP Volendam;
 • 16.01.2019: activiteit bouwen, Zeestraat 21, 1131 ZD Volendam;
 • 16.01.2019: activiteit bouwen, De Toek 2, 1131 PB Volendam;
 • 18.01.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan kavels 178-179, Volendam;
 • 18.01.2019: activiteit bouwen, Willem Tholenstraat 4, 1132 XT Volendam;
 • 18.01.2019: activiteit bouwen, en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Christiaen Huygensstraat 15, 1131 VB Volendam;

Kern Zeevang

 • 16.01.2019: activiteit bouwen, Westeinde 31, 1474 HB Oosthuizen;

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 12.01.2019: activiteit bouwen, Voorhaven 176, 1135 BW Edam;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en handelen met gevolgen voor een gemeentelijk monument op het perceel Kerkepad 7 te Volendam op 18 januari 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 maart 2019.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 17.01.2019: Mgr Cornelis Veermanlaan 51, 1131 KE Volendam;

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  21 januari 2019