Omgevingsvergunningen, 20 januari 2020

Dit item is verlopen op 03-03-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 13.01.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Pieter Taemszstraat 18, 1135 HH Edam;
 • 20.01.2020: activiteit bouwen, Aambeeldstraat 18, 1135 GC Edam;
   

Volendam

 • 13.01.2020: activiteit bouwen, Henricus Rolstraat 2, 1132 XM Volendam;
 • 13.01.2020: activiteit bouwen en het slopen, verstoren of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Haven 80, 1131 ET Volendam;
 • 14.01.2020: activiteit bouwen, Zuideinde 3, 1131 AC Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 14.01.2020: activiteit bouwen, Kokmeeuwplantsoen 1, 1474 BB Oosthuizen;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 13.01.2020: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 61 (Kavel 189) in plangebied de Broeckgouw Volendam;
 • 15.01.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Prinses Irenestraat 16, 1131 AV Volendam;
 • 15.01.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Broekgouw fase 9&10 (fase 3) in Volendam;
 • 17.01.2020: activiteit bouwen, Hyacintenstraat 14, 1131 HW Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 13.01.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Kwadijk 167-168, 1471 CK Kwadijk (van rechtswege);
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Mercuriuslaan 32 te Volendam  op 17 januari 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 maart 2020.
 

Edam-Volendam, 20 januari 2020