Omgevingsvergunningen, 2 september 2019

Dit item is verlopen op 15-10-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 26.08.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Haven 148, 1131 EW Volendam;
 • 26.08.2019: activiteit bouwen, Sijmen Molstraat 8, 1131 XP Volendam;
 • 27.08.2019: activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten, Bootslot 32, 1132 RN Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 27.08.2019: activiteit bouwen, Middelie 114, 1472 GV Middelie;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 29.08.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Bult 20, 1135 AJ Edam;
 • 29.08.2019: activiteit bouwen, slopen en wijzigen van een gemeentelijk monument, Breestraat 10, 1135 XM Edam (van rechtswege);
   

Volendam

 • 26.08.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Winkelcentrum De Stient (parkeerterrein) Volendam;
 • 26.08.2019: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Plutostraat 64, 1131 WG Volendam;
 • 26.08.2019: activiteit bouwen, Vissersstraat 90, 1131 GM Volendam;
 • 28.08.2019: activiteit bouwen, Zuideinde 31, 1131 AC Volendam;
 • 29.08.2019: activiteit bouwen, Kathammerstraat 5, 1131 AL Volendam;
 • 29.08.2019: activiteit bouwen, Prinses Irenestraat 10, 1131 AV Volendam;
 • 29.08.2019: activiteit bouwen, Hermanus van Haarstraat 17, 1132 VJ Volendam;
 • 29.08.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, De Tabbe 21, 1132 ML Volendam;
 • 29.09.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, 4 GPO woningen aan de Texelstroom in Volendam;
 • 29.08.2019: activiteit bouwen, Adrianus Bleijsstraat 52, 1132 VC Volendam;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

30.08.2019: activiteit bouwen, Julianaweg 109, 1131 DG Volendam;

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 29.08.2019: activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten, Bootslot 32, 1132 RN Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, slopen in het beschermd stadsgezicht en handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan op het perceel Volendammerpad 19  te Edam op  2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 oktober 2019.
 

Edam-Volendam, 2 september 2019