Omgevingsvergunningen, 2 december 2019

Dit item is verlopen op 06-01-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 28.11.2019: activiteit bouwen, Langemeerstraat 2b, 1135 JE Edam;
 • 29.11.2019: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Oorgat 19m, 1135 CP Edam;
   

Volendam

 • 25.11.2019: activiteit bouwen, Boezelgracht 108, 1132 PL Volendam;
 • 27.11.2019: activiteit bouwen, G.A. Brederodestraat 6, 1132 SP Volendam;
 • 27.11.2019: activiteit bouwen, Kaper 6, 1132 PA Volendam;
 • 28.11.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 37 (kavel 177) te Volendam;
 • 28.11.2019: activiteit bouwen, Reigerstraat 54, 1131 MA Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 25.11.2019: activiteit bouwen, Kwadijk 46, 1471 CB Kwadijk;
 • 26.11.2019: activiteit bouwen, De Wijzend 79, 1474 PE Oosthuizen;
 • 29.11.2019: activiteit het slopen van een bouwwerk, Warder 79, 1473 PD Warder;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 27.11.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gravelandstraat 97, 1131 JM Volendam;
 • 27.10.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en /of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Broeckgouw fase 9 en 10, Volendam;
 • 27.11.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 73, 1132 LP Volendam;
 • 29.11.2019: activiteit het in gebruik nemen van een pand met het oog op brandveiligheid, Brugstraat 1-3, 1131 ZW Volendam.
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 29.11.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Beets 41, 1475 JC Beets;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Ontwerp Omgevingsvergunning

 • 27.11.2019: activiteit het in gebruik nemen van een pand met het oog op brandveiligheid, Wieringenlaan 121 a t/m u, 1132 MB Volendam.
   

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van 3 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam,  2 december 2019