Omgevingsvergunningen, 18 november 2019

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 11.11.2019: activiteit bouwen, Spuistraat 7a, 1135 AV Edam;
 • 11.11.2019: activiteit bouwen, Jacob Matijsen Osterlinghstraat 7a, 1135 EC Edam;
   

Volendam

 • 11.11.2019: activiteit bouwen, Narcissenstraat 43, 1131 XB Volendam;
 • 13.11.2019: activiteit bouwen, Prinses Irenestraat 16, 1131 AV Volendam;
 • 14.11.2019: de bouw van twee dakkapellen, Breewijd 13, 1132 LK Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 18.11.2019: activiteit bouwen(wijzigingsaanvraag), Warder 111, 1473 PG Warder;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 12.11.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 53, 1132 LP Volendam;
 • 13.11.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 47, 1132 LP Volendam;
 • 13.11.2019: activiteit bouwen, Schoklandstraat 101, 1131 LB Volendam;
 • 15.11.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Papaverstraat 1, 1131 HK Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 07.11.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Zeevangsdijkje 8c, 1471 EA Kwadijk;
   

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 07.11.2019: activiteit bouwen, Sijmen Molstraat 5, 1131 XP Volendam;
 • 11.11.2019: activiteit bouwen, Narcissenstraat 43, 1131 XB Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het wijzigen van een gemeentelijk monument op het perceel Brugstraat 3 te Volendam  op  11 november 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 december 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald en het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan is bepaald op het perceel Beets 5  te Beets op 12 november 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 december 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan,  op het perceel Middelie 57 te Middelie op 12 november 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 december 2019.


Edam-Volendam, 18 november 2019