Omgevingsvergunningen, 17 februari 2020

Dit item is verlopen op 31-03-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 11.02.2020: activiteit bouwen, Jonkerstraat 23, 1135 TV Edam.
 • 15.02.2020: activiteit  bouwen en slopen in beschermd stadsgezicht, Jan van Wallendalplein 13, 1135 WL Edam;

Volendam

 • 11.02.2020: activiteit bouwen, Julianaweg 3a, 1131 CX Volendam;
 • 12.02.2020: activiteit bouwen, Gladiolenstraat 30, 1131 JS Volendam;
 • 12.02.2020: activiteit bouwen, Haven 108, 1131 EV Volendam;
 • 13.02.2020: activiteit bouwen, Pastoor van der Weidenstraat 6, 1131 EJ Volendam;
 • 14.02.2020: activiteit bouwen en het slopen van een bouwwerk, Kapelaan Ruiterstraat 1, 1131 AZ Volendam;
 • 15.02.2020: activiteit bouwen, slopen en het wijzigen van een gemeentelijk monument, Haven 21, 1131 EP Volendam.

Kern Zeevang

 • 10.02.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Edammerdijkje 18, 1472 GC Middelie;
 • 11.02.2020: activiteit bouwen, Warder 70, 1473 PD Warder;
 • 11.02.2020: activiteit bouwen, Warder 70a, 1473 PD Warder;
 • 13.02.2020: activiteit bouwen, Beets 82, 1475 JE Beets.
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 13.02.2020: activiteit kappen van bomen, langs Baandervesting Edam.
   

Volendam

 • 13.02.2020: activiteit bouwen, Schoklandstraat 88, 1131 LA Volendam.
 • 13.02.2020: activiteit bouwen, Hyacintenstraat 25, 1131 HR Volendam;

Kern Zeevang

 • 10.02.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Kwadijkerbrug te Kwadijk.
 • 14.02.2020: activiteit bouwen, IJsselmeerdijk 18, 1473 PP Warder;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de reconstructie van het Zuideinde te Volendam, voor de activiteiten het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, het uitvoeren van werk en/of werkzaamheden en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk en provinciaal monument, op 11 februari 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 maart 2020.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 14.02.2020: IJsselmeerdijk 16, 1473 PP Warder;
 • 14.02.2020: Tjalk 12, 1132 GX Volendam.
   

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  17 februari 2020