Omgevingsvergunningen, 16 maart 2020

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 09.03.2020: activiteit bouwen, Nieuwehaven 8, 1135 VJ Edam;
 • 10.03.2020: activiteit bouwen, Zijpemeerhof 7, 1135 EP Edam;
 • 13.03.2020: activiteit bouwen, Noorderstraat 26, 1135 TT Edam;
   

Volendam

 • 09.03.2020: activiteit bouwen, Julianaweg 111, 1131 DG Volendam;
 • 10.03.2020: activiteit bouwen, Beukenlaan 38, 1131 CV Volendam;
 • 11.03.2020: activiteit het maken, hebben of veranderen van een uitweg, Nieuwedieplaan 21, 1132 LG Volendam;
 • 11.03.2020: activiteit bouwen, Heerenbreeckplein 7, 1131 JD Volendam;
 • 11.03.2020: activiteit bouwen, Slobbeland 19, 1131 AA Volendam;
 • 14.03.2020: activiteit bouwen, slopen, en handelen met gevolgen voor beschermd monument, Zuideinde 143, 1131 AG Volendam;
 • 16.03.2020: activiteit bouwen, Julianaweg 45P, 1131 CX Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 09.03.2020: activiteit bouwen, De Wijzend 79, 1474 PE Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 09.03.2020: activiteit bouwen, Spuistraat 7a, 1135 AV Edam;
 • 12.03.2020: activiteit bouwen, activiteit slopen in beschermd stadsgezicht, gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Jan van Wallendalplein 13, 1135 WL Edam;
   

Volendam

 • 10.03.2020: activiteit bouwen, Vissersstraat 70, 1131 GM Volendam;
 • 10.03.2020: activiteit bouwen, Pastoor van der Weidenstraat 6, 1131 EJ Volendam;
 • 11.03.2020: activiteit bouwen, Beukenlaan 1, 1131 CR Volendam;
 • 15.03.2020: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, het slopen, verstoren of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument, Haven 21, 1131 EP Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 10.03.2020: activiteit bouwen, Warder 70, 1473 PD Warder;
 • 10.03.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Warder 70a, 1473 PD Warder;
 • 15.03.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Buitengouwweg 2, 1472 GD Middelie;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan op het perceel Middelie 9  te Middelie  op 10 maart  2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 april 2020.

Ontwerp Omgevingsvergunning

 • 19 juli 2019: activiteit bouwen, gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, het wijzigen van een rijksmonument en het slopen binnen beschermd stadsgezicht, Voorhaven 150, 1135 BW Edam.
   

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van 17 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 16 maart 2020