Omgevingsvergunningen, 16 december 2019

Dit item is verlopen op 21-01-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 10.12.2019: activiteit bouwen, Kapelaan Ruiterstraat 1, 1131 BA Volendam;
 • 10.12.2019: activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, Den Oeverlaan 27, 1132 LP Volendam;
 • 10.12.2019: activiteit bouwen, Weegschaalstraat 49, 1131 MT Volendam;
 • 13.12.2019: activiteit bouwen, Gravelandstraat 51, 1131 JK Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 10.12.2019: activiteit bouwen, Zijvend 45, 1472 GG Middelie;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 09.12.2019: activiteit bouwen, Dick Tolstraat 73, 1132 KH Volendam;
 • 13.12.2019: activiteit bouwen, Breewijd 13, 1132 LK Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 16.12.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Jacob Hoperf 9, 1473 PR Warder;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Ontwerp Omgevingsvergunning

 • 11.12.2019: activiteiten het bouwen van een bouwwerk en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument, Voorhaven 135, 1135 BP Edam;
   

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt met ingang van 17 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 16 december 2019