Omgevingsvergunningen, 15 april 2019

Dit item is verlopen op 27-05-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 14.04.2019: activiteit bouwen, Pieter Taemszstraat 16, 1135 HG Edam;
   

Volendam

 • 09.04.2019: activiteit bouwen, Boezelgracht 9, 1132 PE Volendam;
 • 10.04.2019: activiteit bouwen, Kimsterweg 1, 1132 MN Volendam;
 • 11.04.2019: activiteit bouwen, Kievitplantsoen 1, 1131 MJ Volendam;
 • 12.04.2019: activiteit bouwen, Julianaweg 115, 1131 DG Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 08.04.2019: activiteit bouwen, De Wijzend 174, 1474 PK Oosthuizen;
 • 10.04.2019: activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, Warder 143, 1473 PJ Warder;
 • 11.04.2019: activiteit bouwen, Kwadijk 120, 1471 CH Kwadijk;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 05.04.2019: activiteit bouwen, Noorderhaaks 2, 1132 LJ Volendam;
 • 08.04.2019: activiteit bouwen, Christiaan van Abkoudestraat 12, 1132 AC Volendam;
 • 08.04.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het maken van een uitweg, Beukenlaan 8, 1131 CT Volendam;
 • 09.04.2019: activiteit bouwen, Bruine Bank 1, 2, 4, 8 en 9, 1132 LN Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 09.04.2019: activiteit slopen, Beets 14, 1475 JB Beets;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 09.04.2019: Kerkepad 5, 1135 WB Edam;
   

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 15 april 2019