Omgevingsvergunningen, 14 oktober 2019

Dit item is verlopen op 26-11-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 09.10.2019: activiteit bouwen, Groot Westerbuiten 21, 1135 GJ Edam;
 • 10.10.2019: activiteit bouwen, Voorhaven 61, 1135 BM Edam;
   

Volendam

 • 07.10.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan kavel 195, Volendam;
 • 09.10.2019: activiteit bouwen, meerwerkopties fase 9 en 10 (Vliestroom, Texelstroom, Wieringenlaan en Den Oeverlaan) in Volendam;
 • 10.10.2019: activiteit bouwen, Schoklandstraat 101, 1131 LB Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 08.10.2019: activiteit bouwen, Kwadijk 166, 1471 CK Kwadijk;
 • 14.10.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Beets 16, 1475 JB Beets;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 11.10.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Windmolen 4, 1135 KD Edam;
 • 11.10.2019: het uitvoeren van een werk, en het aanleggen van een weg, en het maken van een uitweg, Singelweg in Edam;
   

Volendam

 • 11.10.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Kerkstraat 23, 1131 BG Volendam;
 • 11.10.2019: activiteit bouwen, Julianaweg 26, 1131 DB Volendam;
 • 11.10.2019: activiteit bouwen, Asterstraat 55, 1131 LR Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 11.10.2019: activiteit bouwen, Reinoud van Brederodestraat 20, 1471 CP Kwadijk;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en handelen in strijd met het bestemmingsplan op het perceel  kavel 167 in plangebied Broeckgouw te Volendam op 8 oktober 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 november 2019.

Edam-Volendam, 14 oktober 2019